<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8803590869867872531\x26blogName\x3dtemrinler\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://temrinler.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://temrinler.blogspot.com/\x26vt\x3d-6458518774516003978', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

temrinler

<$BloBu yazdan kalma sıcak Pazar günü Führer her zaman en sevdiği otomobili olduğunu özenle belirttiği üstü açık siyah Mercedes’iyle bir önceki gün açılışını yaptığıu Köln-Bonn Reichsautobahn'nda seyretmiştir. Yol kenarına dizilmiş halkın büyük ilgisine mazhar olan Führer, eşi Eva Braun’la birlikte Hitlerjugend Rheinfeld teşkilâtının sergilemiş olduğu piyesi beğeniyle izlemiştir. Piyeste Reich’ın gençleri Führer’in Münih’teki gençlik yıllarını büyük bir başarıyla canlandırmaktaydılar.

Daha sonra Bonn’a giderek Beethovenhaus’un önünde verilen bir konsere iştirak eden Führer Aryan Irkının yenidendoğuşunu bu mutlu Pazar günü bir kez daha gözlemlediğini belirtmiştir.

Volkischer Bobachter Bonner Edition

yazan <$BloHakkı Kurtuluş/em>, /p>


<$Blo0m:

<$BloYorum Gönder


© 2007 Blogger Templates ve GeckoandFly. Tasarım: Andreas Viklund